واکاوی راهبردی نقش پدافند غیرعامل در توسعه کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی تهران

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

4 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

چکیده

افزایش روزافزون مصرف محصول­های کشاورزی و غذایی و دغدغه تأمین سلامت و امنیت غذایی موجب شده­است استفاده از منابع نوین، ایمن، پاک و پربازده ­تر مد نظر قرار­گیرد. فناوری هسته­ ای یکی از منابع تاثیرگذار در بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقطه‌های قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش­رو توسعه­ فناوری‌های هسته­ ای در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است. برای این منظور از رویکرد واکاوی عامل‌های راهبردی بهره­گیری شد. گردآوری داده‌های مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای، میدانی و مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه بوده است. جامعه آماری، متشکل از 40 نفر، به صورت هدفمند از کارشناسان، متخصصان، صاحب‌نظران و خبرگان حوزه‌های پدافند غیرعامل، فناوری هسته ­ای، بخش کشاورزی و صنایع غذایی انتخاب شده بود. نوع این پژوهش کاربردی – توسعه‌ای و روش­ اجرای آن توصیفی- واکاوی است. نتیجه حاصل شامل 17 نقطه قوت، 16 نقطه ضعف برای عامل‌های داخلی و 9 فرصت و 9 تهدید برای عامل‌های خارجی بود. بررسی‌ها نشان­داد که این موضوع پژوهش در ناحیه تدافعی ماتریس عامل‌های داخلی- خارجی قرار دارد و  گزینه افزایش تنوع محصول­ ها و ارتقای بهره وری زنجیره تولید تا مصرف محصول‌های کشاورزی و غذایی با استفاده از فناوری ‌هسته‌ای مهم‌ترین راهبرد است که بیشترین نمره جذابیت را اخذ کرده ­است. براساس دیدگاه پدافند غیرعامل، برای رفع چالش‌ها و مانع‌های اساسی در توسعه­ کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی نیز این نوع راهبردها مورد توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passive Defense Strategic Analysis in the Development of Nuclear Technology Applications in Agriculture and Food Industry

نویسندگان [English]

 • hossein zaki dizaji 1
 • GH.R. Jalali 2
 • H. Zaki Dizaji 3
 • R. Ghiasvand 4
1 Department of Physics, Faculty of Sciences, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran
2 Associated Professor of Supreme National Defense University, Tehran,
3 Assistant Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
4 Researcher of Imam Hossein Comprehensive University, Tehran
چکیده [English]

Increasing consumption of agricultural and food products and concerns about health and food security have led to public attention to the use of new, safe, clean and more efficient sources. Nuclear technology is one of the effective resources in optimizing and increasing productivity in the agricultural and food industries. The main purpose of this study is to identify and enumerate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the development of nuclear technologies in agriculture and food industry. For this purpose, a strategic factor analysis approach was used. The required data were collected through library search, field and face-to-face interviews and completion of a questionnaire. The statistical population consisted of 40 people who were purposefully selected from experts and specialists in the fields of passive defense, nuclear technology, agriculture and food industry. The type of this applied research is developmental and the method of its implementation is descriptive-analytical. The result included that 17 strengths and 16 weaknesses for internal factors and 9 opportunities and 9 threats for external factors. The results showed that this research topic is located in the defensive area of ​​the matrix of internal-external factors and defensive strategies are the most appropriate. Also, the option of increasing the variety of products and improving the interest of the production chain to the consumption of agricultural and food products using nuclear technology is the most important strategy and has received the highest score of attractiveness. Based on the passive defense perspective, of course this type of strategy is also considered to eliminate the main challenges and obstacles in the development of applications of nuclear technology in agriculture and food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agriculture
 • Food industry
 • Nuclear technology
 • Passive defense
 • Strategic factors
 1. 1- ابراهیم نژاد، م. 1389. حفاظت راهبردی از زیرساخت‌های حیاتی، انتشارات بوستان حمید 394 صفحه.

  2- ثانی‌خانی، ه.، س. م. صادقی، ع. خراسانی، و ن. پیرولی بیرانوند. 1389. کاربرد فناوری هسته‌‌ای در مدیریت منابع آب، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صفحه‌های 1 تا 10.

  3- جلالی، غ. 1391. چهار گفتار در باب پدافند غیرعامل، انتشارات سازمان پدافندغیرعامل کشور، 208 صفحه.  

  4- ذکی دیزجی، ح. 1397. دانستنی‌های پدافند غیرعامل در حوزه هسته‌ای، انتشارات سازمان پدافند غیرعامل کشور، 228 صفحه.

  5- شکوهی، ز.، س. ذوالانواری شیرازی، و آ. شیخ زین الدین. 1400. راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول‌های باغبانی استان فارس، ایران، مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16-1:(1)6.

  6- وحدتی، ک. و س. ساریخانی. 1399. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان، مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 32-19:(1)5.    

  7- مجمع تشخیص مصلحت نظام. 1389. سیاست‌های کلی نظام در حوزه­ی پدافند غیرعامل، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1 صفحه.

  8- موسوی شلمانی، م. م.، ب. ناصریان خیابانی، ح. اهری مصطفوی، م. حیدریه، و ع. مجدآبادی. 1389. کشاورزی ‌هسته‌ای، انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون ‌هسته‌ای 544  صفحه.

  1. Adaryani, R.L., K. Kalantari and A. Asadi. 2019. Analysis of non-governmental organizations' challenges for participation in agricultural development policy-making. Econ. Res. Iran. Agr. Dev. 2-51(1): 81-93.
  2. David F.R. and F.R. David 2017. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts. Pearson. England. 423
  3. Delangizan, S., A. Papzan and S. Armand. 2019. Analysis of the challenges of commercializing organic and healthy products based on fundamental theory (case study: Kermanshah city). J. Econ. Res. Iran. Agr. Dev. 2-51(2):313-325.
  4. 2015. The Fukushima Daiichi accident. Int. Atom. Ener. Agen. Technical Volume 5, post-accident recovery. Retrieved from: http://www.iaea.org/books. 204 p.
  5. 2020. Strategies and practices in remediation of radioactive contamination in agriculture. Int. Atom. Ener. Agen. Retrieved from: http://www.iaea.org/publications. 183 p.
  6. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). 2011. On the setting of provisional tolerance for radioactive Caesium in fertilizer, soil conditioner, compost and feed. Retrieved from: http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/shizai.html. 204 p.
  7. Moradabadi, S.A., S. Ziaee, H.M. Boshrabadi and A.A. Keykha. 2018. Agricultural sustainability assessment in Iran by using sustainability composite Index. J. Econ. Res. Iran. Agr. Dev. 2-49(2):661-674.
  8. Rangarajan, R. and R.N. Athavale. 2000. Annual replenishable ground water potential of India—an estimate based on injected tritium studies. J. Hydrol. 234 (1-2):38-53.
  9. Singh, B.P. and B. Kumar. 2005. Isotopes in Hydrology, Hydrogeology and Water Resources, Narosa Publishing House, India. 208 p.
  10. Shestopalov, V.M., V.A. Kashparov and Y.A. Ivanov. 2003. Radionuclide migration into the geological environment and biota after the Chernobyl accident. Environ. Sci. Pollu. Res. Special issue 1:39–47.
  11. Shevchouk, V.E. and V.L. Gourachevskiy. 2001. 15 Years after the Chernobyl catastrophe: consequences in the Republic of Belarus and their overcoming, National Report, Committee on the Problems of the Consequences of the Accident at the Chernobyl NPP, Minsk. 165 p.
  12. Van Giap, T. 2003. Use of Rodon-222 as a tracer to estimate groundwater infiltration velocity in a river bank, Nucl. Sci. Technol. 2(2):12-17.