راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی استان فارس .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه شیراز.

چکیده

استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله راهبردهایی است که ضمن کاهش ضایعات، موجب توسعه بخش کشاورزی می‌گردد. در حقیقت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از سودمندترین راه‌های ارتباط بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. از این‌رو، هدف اصلی این مطالعه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی در استان فارس است. برای این منظور از رویکرد تحلیل عوامل راهبردی (SWOT)استفاده شد. در این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی و روش اجرای آن نیز توصیفی – تحلیلی است، داده‌های مورد نیاز به شیوه میدانی و از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 20 نفر از خبرگان صنایع کشاورزی استان فارس در سال 1398 جمع آوری گردید. بنا به نظر پاسخ‌دهندگان 15 نقطه قوت و 38 نقطه ضعف از عوامل درونی و 5 فرصت و 5 تهدید به عنوان عوامل برونی اثر گذار بر توسعه این صنعت تعیین شدند. نتایج نشان می‌دهد که صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان فارس در ناحیه چهارم ماتریس عوامل داخلی-خارجی قرار دارد و راهبرد رقابتی بهترین راهبرد است. به عبارتی باید بتواند با تقویت نقاط قوت خود هزینه‌های ناشی از تهدید را با تبدیل آن به فرصت کاهش دهد. در نهایت، بر اساس نتایج ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی مهم‌ترین راهبرد، ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش بنیان در صنایع مورد مطالعه تشخیص داده شد. بنابراین لازم است در راستای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی استان ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌ بنیان جزو اولویت‌های سیاستگزاران و تصمیم‌گیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development strategies of horticultural crops complementary and processing industries in Fars province...

نویسندگان [English]

  • Z. Shokoohi 1
  • Sepideh Zolanvari 2
  • A. Sheikhzeinoddin 3
1 Assistance Professor of Shiraz university
2 shiraz university
3 Department of agricultural economics
چکیده [English]

Development of food and agricultural products processing industries leads to the development of the agricultural sector while reducing waste. In fact, the creation of processing industries is one of the most beneficial interaction ways between the two sectors of industry and agriculture. Therefore, the main purpose of this study is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing horticultural crops complementary and processing industries in Fars province through SWOT approach. In this research, which is applied in terms of purpose and its implementation method is descriptive-analytical, the required data were collected through face-to-face interviews and completing a questionnaire with 20 agricultural industry experts in Fars province in 2019. According to the respondents, 15 strengths and 38 weaknesses were identified as the most important internal factors and 5 opportunities and 5 threats were identified as the most important external factors.The results show that the horticultural crops processing and complementary industries are located in the fourth region of the matrix of internal-external factors and competitive strategy is the best strategy. In other words, it must be able to improve its strength and reduce the costs of the threat by turning it into an opportunity. Finally, based on the results of the Quantitative Strategic Planning Matrix, the most important strategy is the creation and expansion of knowledge-based companies in the studied industries.Therefore, in order to develop the horticultural crops complementary and processing industries in Fars province, It is necessary that the expansion of knowledge-based companies be among the priorities of policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horticultural crops processing industries
  • Horticultural crops complementary industries
  • SWOT
  • Quantitative strategic planning matrix