بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تبریز

5 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در یک طرح پژوهشی که در فرهنگستان علوم اجرا شد، 200 مجله علمی که در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در کشور منتشر می‌‌شوند،  از نظر کیفی ارزیابی شدند.  در این مقاله، بررسی 10 مجله علمی که در سال 1393 در رشته علوم باغبانی در ایران منتشر شده‌‌اند، گزارش می‌‌شود. در این پژوهش، 10 شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و 10 شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها در نظر گرفته شدند. سپس، با به کارگیری این شاخص‌‌های ارزیابی و استفاده از روش آماری، مجله‌‌ها رتبه‌‌بندی شدند. نتایج این بررسی نشان داد  که یکی از مجله‌‌های علوم باغبانی منتشر شده در ایران رتبه‌‌ بسیارخوب داشت، دو مجله خوب، چهار مجله  متوسط و سه مجله ضعیف بودند. همچنین؛ مجله‌‌ها از نظر پنج شاخص کیفی بررسی شدند که مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی4 و مجله علوم و فنون باغبانی ایران از نظر ارزش کاربردی؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی، مجله علوم و فنون باغبانی ایران و مجله خشکبارها5 از نظر ضرورت انتشار؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها از نظر به‌‌روز بودن موضوع مقاله؛ مجله   بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی از نظر بدیع بودن موضوع مقاله؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها  از نظر ارزش علمی-کاربردی مقاله برتر بودند. به طور کلی، پیشنهاد شده است که یک یا چند مجله با کیفیت و دارای نمایه‌‌های معتبر مانند   مجله‌‌هایی که توسط انجمن‌‌ها منتشر می‌‌شوند، اجازه انتشار یابند و از انتشار مجله‌‌های مشابه جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Horticultural Science Journals in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Khosh-Khui 1
  • M. Azizi 2
  • K. Vahdati 3
  • V. Grigorian 4
  • M. Mobli 5
  • E. Tafazoli 1
1 Professor of Shiraz University
2 Professors of Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Tehran University
4 Professor of Tabriz University
5 Professor of Isfahan University of Technology
چکیده [English]

            In an investigation carried out at the Department of Agricultural Science, IR Academy of Sciences, totally, 200 Iranian scientific journals in the fields of Agricultural Sciences and Natural Resources were qualitatively evaluated. In this article, results of evaluation of 10 journals published in 2014 in the field of Horticultural Sciences are reported. Ten indices were designed for evaluating the quality of published articles in journals and another 10 indices for evaluation of the format of the journals. The journals were evaluated by these indices and the obtained data were statistically analyzed to rank the journals. Results showed that 10% of the Horticultural Sciences journals published in Iran ranked “very good” 20% “good”, 40% “intermediate”, and 30% “weak”. The journals were also compared by five indices in relation to the published articles. These were innovativeness, applicability and up-to-datedness of articles and practical usefulness and necessity of publication of the journal. According to the obtained data, International Journal of Horticultural Science and Technology, Iranian Journal of Horticultural Science and Technology scored high for applicability;  International Journal of Horticultural Science and Technology, Iranian Journal of Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for necessity of publication; International Journal of Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for up-to-datedness; International Journal of Horticultural Science and Technology for article innovativeness; International Journal of Horticultural Science and Technology and Journal of Nuts for article practical usefulness.  In general, it is suggested that publication of one or more qualified journals sponsored by scientific societies being supported and the publication of others being discontinued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal evaluation
  • Scientific index
  • Scientific journals
1. بی‌‌نام. 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی. برگرفته از eval.journals.iau.ir
2.  بی‌‌نام. 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، کمیسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journals.msrt.ir
3. بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
4. شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
5. شریفی تهرانی، ع.  1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
6. یزدی صمدی، ب.، ح. امیری‌‌نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.