نقش زیست‌فناوری در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ویژگی موجود زنده حاصل پتانسیل ژنتیکی آن است که ژنوم نامیده می‌‌شود. با تغییر در توالی و تعداد چهار مولکول بازی تشکیل دهنده ژنوم، موجودهای گوناگونی به وجود می‌‌آیند. در شرایط مختلف یاخته‌‌ای، ساختار سه بعدی ژنوم تغییر کرده و بیان ژن‌‌ها نیز زیر‌‌تأثیر قرار می‌‌گیرد، بر این اساس می‌توان ژنوم را یک بوم‌نظام در نظر گرفت. آمایش بوم‌نظام ژنوم مانند هر بوم‌نظام دیگری به منظور شناخت دقیق‌تر در بهره‌‌وری مناسب‌‌تر از آن ضروری است. از سوی دیگر، رشد سریع جمعیت و نیاز بیشتر به غذا، بهنژادی گیاه و دام که نوعی دستورزی ژنوم با سابقه طولانی است را ضروری کرده است. با بهنژادی یک صفت یا ژن خاص در زمان دستورزی، امکان تغییر صفت‌‌ها و ژن‌‌های دیگر نیز وجود دارد، که پس از آن روند طولانی و هزینه‌‌بری نیاز است تا ناخالصی‌‌های ایجاد شده کاهش یابند. در این مسیر، بوم‌نظام ژنوم و بیان ژن‌‌های مختلف زیر‌‌تأثیر قرار می‌‌گیرد که عوارض متفاوتی را ایجاد می‌‌کند. تلاش به منظور افزایش محصول‌‌ها بدون توجه به گیاهان بومی و بهنژادی شده مقاوم، منجر به تخریب بوم‌‌نظام محیط می‌شود. افزون بر این، یکی از مسئله­های اصلی در برخی جامعه‌ها، مربوط به مشکل‌‌های بهداشتی همچون کمبود برخی ویتامین‌‌ها است که می‌‌تواند از طریق استفاده از فناوری‌‌های نوین زیستی رفع گردد. با پیشرفت روش‌‌های زیست‌فناوری محدودیت‌های بهنژادی ژنوم کاهش می‌یابد و امکان ویرایش در بخش خاصی از آن هم مهیا می‌‌گردد که تأثیر بر بوم‌نظام ژنوم را به کمینه و بهره‌‌مندی را به بیشینه می‌‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Biotechnology in Agriculture and the Protection of the Environment

نویسنده [English]

 • B.E. Sayed Tabatabaei
Professor of Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The feature of living organisms stem from their genetic potential which is called genome. By changing the sequence and number of the four nucleotides that form the genome, various organisms are created. In different cellular conditions, the three-dimensional structure of the genome is changed and the expression of the genes are also altered; therefore genome can be considered as an ecosystem. The processing of the genomic ecosystem, like any other ecosystems, is necessary in order to better understand the more appropriate productivity. On the other hand, breeding of plants and livestocks as a genome manipulation is essential due to rapid growth of the population. By modifying a specific trait or gene at the time of manipulation, other traits and genes may be changed, after which a long and costly process is required to reduce the impurities. In this process, ecosystem of the genome and the expression of different genes can be permuted, which cause different complications. Effort to increase the yields while disregarding the native and modified resistant plants, leads to the degradation of the ecosystem. Also, one of the main concerns in some communities is health problems, such as the deficiency of certain vitamins, which can be resolved through the use of modern biotechnology. With the progression of biotechnology, not only the limitations of genome modification will be eliminated, but it is also possible to edit specific genome section that minimized the adverse impact on genome ecosystem and maximized its benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breeding methods
 • Ecosystem
 • Genetic manipulation
 • Genome
 1. یزدی صمدی، ب و ب.ا. سیدطباطبایی. 1390. اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی. انتشارات دانشگاه تهران.
 2. Al-Babili, S. and P. Beyer. 2005. Golden Rice – five years on the road – five years to go? Trends in Plant Sci. 10: 565-573.
 3. Brown, T.A. 2007. Genome 3. John Wiley and Sons Inc. Ontario. Canada.
 4. Buchanan, B.B., W. Gruissem and R.L. Jones. 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Amer. Soc. Plant Physiol. Rockville, MD, USA.
 5. Cappell, T. and P. Christou. 2004. Progress in plant metabolic engineering. Current Biotechnol. 15:148-154.
 6. Carey, N. 2011. The Epigenetics Revolution. Kindle edition. Columbia University Press. New York, USA.
 7. Danchin, É., A. Charmantier, F.A. Champagne, A. Mesoudi, B. Pujol and S. Blanchet. 2011. "Beyond DNA: integrating inclusive inheritance into an extended theory of evolution". Nature Rev. Genet. 12:475-486.
 8. Eckardt, N.A. 2002. Alternative splicing and the control of flowering time. Plant Cell 14:743-747.
 9. Halpin, C. 2005. Gene stacking in transgenic plants –the challenge for 21th century plants biotechnology. Plant Biotechnol. J. 3:141-155.
 10. Hollar, D. 2016. Epigenetics, the Environment, and Children’s Health across Lifespans. Springer International Publishing. Switzerland.
 11. Lamb, M.J. and E. Jablonka. 2005. Evolution in Four Dimensions: genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life. MIT Press, Cambridge, MA, USA.
 12. Mayer, J.E. 2005. The golden rice controversy: useless science or unfounded criticism? BioScience 55:‌‌726-727.
 13. Miller, W.A., P.M. Waterhouse, J.W.S. Brown and K.S. Browning. 2001. The RNA word in the plants: post-transcriptional control III. Plant Cell. 13:‌‌1710-1717.
 14. Morris, K.L. 2008. "Epigenetic Regulation of Gene Expression". RNA and the Regulation of Gene Expression: A Hidden Layer of Complexity. Caister Academic Press, Norfolk, England.
 15. Potrykus, I. 2001. Golden rice and beyond. Plant Physiol. 125:‌‌1157-1161.
 16. Rieger, M.A., M. Lamond, C. Preston, S.B. Powles and R.T. Roush. 2002. Pollen-mediated movement of herbicide resistance between commercial canola fields. Science 296:2386-2388.
 17. Slater, A., N.W. Scott and M.R. Fowler. 2008. Plant Biotechnology: the genetic manipulation of plants. Oxford University Press.
 18. Stinson, S., B. Bogin and D. O’Rourke. 2012. Human Biology: An evolutionary and biocultural perspective. John Wiley and Sons Inc. Ontario. Canada.
 19. Varki, A. and T.K. Altheide. 2005. Comparing the human and chimpanzee genomes: Searching for needles in haystack. Genome Res. 15:‌‌1746-1758.
 20. Wolfenbarger, L.L. and P.R. Phifer. 2000. The ecological risks and benefits of genetically engineered plants. Science 290:2088-2093.
 21. Zhao, J.Z., J. Coa, Y. Li, H.L. Collins, R.T. Roush and E.D. Earle. 2003. Transgenic plant expressing to Bacillus thurinhgiensis toxins delay insect resistance evolution. Nature Biotechnol. 21:‌‌1493-1497.