ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهش موسسه گیاهپزشکی ایران

2 استاد دانشگاه آزاد ورامین

3 استاد دانشگاه شیراز

4 استاد دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه تربیت مدرس

6 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این پژوهش در قالب طرح ارزیابی مجله‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی در فرهنگستان علوم ، تعیین شاخص‌‌های شکلی-ساختاری و کیفی و رتبه‌‌‌‌بندی مجله‌‌هایی بود که مقاله‌‌های مربوط به گیاه‌‌پزشکی منتشر می‌‌کنند. بدین منظور، ده شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و ده شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها تعیین شد و 22 مجله که در سال 1393 منتشر شده بودند با این شاخص‌‌ها ارزیابی و پس از آن با استفاده از  روش آماری "توزیع نرمال"  به 5 گروه از "بسیار خوب" تا "بسیار ضعیف"رتبه‌‌بندی شدند. نتایج این بررسی نشان داد 7/22‌‌% مجله‌‌های گیاه‌‌پزشکی ایران در رتبه‌‌های بسیارخوب و خوب، 6/54‌‌% در رتبه متوسط و 7/22‌‌% در رتبه ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند. همچنین؛ از نظر پنج شاخص مهم کیفی شامل ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار مجله، بدیع بودن، به‌‌ روز بودن و ارزش کاربردی مقاله، تنها مجله "بیماری‌‌های گیاهی" در هر پنج شاخص مهم دارای امتیاز برتر بود. مجله‌‌های "نامۀ انجمن حشره‌‌شناسی ایران" در چهار شاخص، "رستنیها" در سه شاخص،  "مجله علوم و فنون کشاورزی4" و "مجله ایرانی کنه‌‌شناسی5"  در دو شاخص و چهار مجله  "قارچ‌‌شناسی ایران6"،  "مجله ایرانی ویروس‌‌شناسی7"،  "آفات و بیماری‌‌های گیاهی" و ''گیاه‌‌پزشکی اهواز'' در یک شاخص مهم برتر بودند و بقیه مجله‌‌ها در هیچ یک از شاخص‌‌های پنج‌‌گانه برتری نداشتند. براساس نتایج این پژوهش‌‌، توصیه می‌‌شود به کیفیت مقاله‌‌ها اهمیت بیشتری داده شود، از انتشار مجله‌‌های بسیار ضعیف خودداری گردد و به نقش انجمن‌‌های علمی در انتشار مجله‌‌ها توجه بیشتری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Evaluation of Iranian Scientific Journals in Plant Protection

نویسندگان [English]

 • D.J. Ershad 1
 • S.M. Ashkan 2
 • K. Izadpanah
 • Z. Banihashemi 3
 • A. Sharifi-Tehrani 4
 • S. Moharramipour 5
 • G. Nouri-Ghanbalani 6
1 Research Professor of Iran Plant Protection Institute
2 Professor of Varamin Azad University
3 Professor of Shiraz University
4 Professor of Tehran University
5 Professor of Tarbiat Modares University
6 Professor of Moghaddas-Ardabily University
چکیده [English]

As part of a project on the evaluation of agricultural journals in the Iranian Academy of Sciences, the objective of this study was evaluation of quality of plant protection-related papers and management aspects of the journals publishing these papers in Iran. Ten indices were designed for evaluating the quality of published papers and another 10 indices for evaluation of the editorial quality of the journals. These indices were applied to 22 available journals published in 2014. The data were statistically analyzed using “normal distribution” procedure to rank the journals in 5 categories from “very good” to “very weak”. According to the results, 22.7‌‌% of the journals ranked “very good” or “good”, 54.6‌‌% were “intermediate”, and 22.7‌‌% ranked “weak” or “very weak”. The journals were also compared for five important indexes related to innovativeness, applicability and up-to-dateness of articles and practical usefulness and necessity of publication of the journal. Among the journals evaluated, Iranian Journal of Plant Pathology scored high in all 5 indices.  Other journals were significant by 4 indices (Journal of Entomological Society of Iran), 3 indices (Rostaniha), 2 indices (JAST and Persian Journal of Acarology), or one index (Mycologia Iranica, Iranian Journal of Virology, Applied Entomology and Phytopathology, and Plant Protection of Shahid Chamran University of Ahvaz). Other journals did not rank high in any index. It is recommended that 1- journals put more emphasis on the quality of papers, 2- very weak journals discontinue publication, and 3- more support be given to the journals sponsored by the scientific societies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural journals of Iran
 • Evaluation
 • Iran Academy of Sciences
 • Plant protection
 1. بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
 2. شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی "بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی" گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
 3. شریفی تهرانی، ع. 1395. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 189-198:(2)2.
 4. یزدی صمدی، ب.، ح. امیری‌‌نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.