مروری کلی بر کشاورزی ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

کشاورزی ارگانیک نوعی کشاورزی قانونمند و متکی به معیارها و ضوابط خاص بوم شناسانه است که هدف آن پایداری تولید ولی نه به الزام به بیشینه رساندن آن است. در این نوع کشاورزی که عوامل انسانی و جوامع تولید کننده و مصرف کننده، در قالب مجموعه ای جدا ناپذیر نگاه می شوند، به اصول سلامت (خاک، آب، گیاهان، جانوران و محیط زیست)، بوم شناسی (بر اساس سیستم‌ها و چرخه های اکولوژیکی)، انصاف و عدالت (با توجه به فرصت ها و قابلیت های زندگی و محیط­های عمومی) و مراقبت (حمایت از سلامت و آسایش نسل‌های بعد و محیط) توجه ویژه ای می شود. حفظ تنوع زیستی مبنای تولید در این نوع کشاورزی است و زنجیره غذایی از تولید تا توزیع، بازاریابی، فراوری و مصرف، همه زیر نظر قرار دارد. و در آن ، بیش از کمیت ، به کیفیت مواد غذایی توجه شده است. همچنینبر حفظ و نگهداری از منابع پایه کشاورزی استوار است. در این مقاله مروری، نگاهی کلی به جهات مختلف کشاورزی ارگانیک در رشته های مختلف به ویژه علوم باغبانی شده، تنگناهای آن بررسی و راهکارهایی برای توسعه کشاورزی ارگانیک پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A General Review of Organic Agriculture

نویسنده [English]

 • M. Khosh-Khui
Professor of Shiraz University
چکیده [English]

Organic agriculture is a form of agriculture that relies on special ecological regulations and management practices with the goal of sustainability of production and not necessarily maximizing it. In this kind of agriculture, the health of individuals, producers and consumers communities are considered as one and indivisible quality of life. Following principles of health (organic agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, human and planet), ecology (organic agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them and help sustain them), fairness (organic agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities), care (organic agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment) should be considered. Protection of biodiversity is the basis of this form of agriculture and food chains from production to distribution, marketing, processing and consumption, all are controlled and more attention is paid to quality than quantity. Organic agriculture is based on conservation and maintenance of agricultural resources. In this review article, all aspects of organic agriculture in different branches of agricultural science particularly horticultural science and their limitations are discussed and suggestions are made for developing organic agriculture in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biodiversity
 • Ecological system
 • Human health
 • Organic farming
 • Safe food supply
 1. آذری تاکامی، ق. 1389. پرورش ارگانیک آبزیان . مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 227-235.
 2. اردکانی،  م. 1389. فرایند بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر 1389. 64-69.
 3. اصغرزاده، ا. 1389. تغذیه گیاه در کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 147-155.
 4. بلندنظر ت، ا. 1389. تولید ارگانیک محصولات کشاورزی، فرصت ها و چالشهای تولید کننده. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 205-213.
 5. بنی هاشمی، ض. 1389. مدیریت بیماری های گیاهی در کشاورزی ارگانیک. همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 309-320.
 6. تبریزی، ل. 1389. ظرفیت‏ها و چالش‏های تولید ارگانیک گیاهان دارویی در کشور. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 185-204.
 7. جعفری، ح. و ع. بابایی. 1389. مدیریت آفات در کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 321-338.
 8. جوانمردی ، ج. 1389. سبزیکاری ارگانیک، چالش‌ها و راهکارها. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 172-184.
 9. خوشبخت، ک. و ف. نجفی. 1389. جایگاه تنوع زیستی در کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 26-38.
 10. خوشخوی، م. 1389. مقدمه ای بر کشاورزی پایدار و کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 1-16.
 11. رضاپناه، م. ر. 1389. تحلیلی از سند راهبردی کشاورزی ارگانیک کشور. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 48-63.
 12. زند، ا. 1389. مدیریت علف‌های‌هرز در کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 236-242.
 13. سپاس خواه، ع. 1389. کشاورزی ارگانیک و بهره وری آب و کود. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 124-146.
 14. سوری، م. ک. 1389. فرآوری ارگانیک مواد غذایی. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 301-308.
 15. شاهدی ک، م. 1389. شاورزی ارگانیک و سلامت مواد غذایی. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 291-300.
 16. شریفی مقدم،  محمد 1388 – کشاورزی ارگانیک ایران. برگرفته شده از www.organic.wpb.ir.
 17. صباحی ، ح. 1389. زراعت ارگانیک. همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 243-290.
 18. لیاقتی، ه.، ع. مهدوی دامغانی و س. فرزانه. 1389. موقعیت و قدرت رقابت ایران در بازار جهانی محصولات ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 110-123.
 19. مهدوی دامغانی، ع. و ه. لیاقتی. 1389. استانداردهای کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 39-47.
 20. مهدی پور، م. 1389. تاریخچه و هدف‌های کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 17-25.
 21. میرائی آشتیانی، س. ر. و ص.  محمد مقصودی. 1389. دامپروری ارگانیک ضرورت ها و چالش ها. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 214-226.
 22. نائینی، م. ر. 1389. اصول و مبانی تولید میوه ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک، فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 156-171.
 23. نگارش، ا. 1389. نقدی بر کشاورزی ارگانیک. مجموعه مقاله های همایش کشاورزی ارگانیک فرهنگستان علوم،22 مهر1389. 70-109.
  1. Anonymous. 2014. FiBL and IFOAM: The world of organic agriculture, Statistics and Emerging Trends. Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland. 308 p.
  2. Badgley, C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, M.J., Aviles-Vazquez, K., Samulon, A. and Perfecto, I. 2007. Organic agriculture and the global food supply. Renew. Agr. Food Syst. 22(2):86- 108.
  3. Barbazán, M., A. del Pino, C. Moltini, J. Rodríguez and A. Beretta. 2010. Organic amendments in horticultural production. 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Australia. 
  4. Bengtsson, J., Ahnstrِm, J. and Weibull, A.-C. 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: A meta-analysis. J. Appl. Ecol. 42:261-269.
  5. Campbell, H. and J. R. Fairweather. 1998. The development of organic horticulture exports in New Zealand. Agribusiness and Economics Research Unit. Lincoln Univarsity, Canterbury, New Zealand.
  6. Colla, G., Mitchell, J.P., Joyce, B.A., Huyck, L.M., Wallender, W.W., Temple, S.R., Hsiao, T.C. and Poudel, D.D. 2000. Soil physical properties and tomato yield and quality in alternative cropping systems. Agron. J. 92(5):924-932.
  7. Fließbach, A., Oberholzer, H.R., Gunst, L. and Mader, P. 2007. Soil organic matter and biological soil quality indicators after 21 years of organic and conventional farming. Agr. Ecosys. Environ. 118(1/4):273- 284.
  8. Granatstein, D. 2004. Research directions for organic tree fruit production in North and South America. Acta Hort. 638:369-374.
  9. Groot, M.J. 2000. Economics of apple production systems with minimal input of chemicals. Acta Hort. 536:47-52.
  10. Kaval, P. 2004. The profitability of alternative cropping systems: a review of the literature. J. Sustain. Agr. 23(3):47-65.
  11.  Mon, P.N. and Holland, D.W. 2005. Organic apple production in Washington State: an input-output analysis. Renew. Agr. Food Syst. 21(2):134-141.
  12. Ogbuchiekwe, E.J., McGiffen, Jr., M.E. and Ngouajio, M. 2004. Economic return in production of lettuce and cantaloupe is affected by cropping system and management practice. HortScience 39:1319-1323.
  13. Olgun, A., Adanacoglu, H. and Saner, G. 2006. An economic evaluation on organic cherry production: a case of Turkey. J. Sustain. Agr. 28(2):117-130.
  14. Raviv, M. 2010a. Is organic horticulture sustainable? Chron. Hort. 50:7-14.
  15. Raviv, M. 2010b. Sustainability of organic horticulture. Hort. Rev. 36:289-333.
  16. Reganold, J.P., Glover, J.D., Andrews, P.K. and Hinman, H.R. 2001. Sustainability of three apple production systems. Nature 410(6831):926-930.
   1. Zhang, W., Han, D.Y., Dick, W.A., Davis, K.R. and Hoitink, H.A.J. 1998. Compost and compost water extract-induced systemic acquired resistance in cucumber and Arabidopsis. Phytopathology 88(5):450-455.