راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

       با توجه به وسایل، امکانات و منابع موجود ممکن است نتوان غذای جمعیت ایران در دهه های آینده را بدون تکیه بر واردات تأمین کرد، ولی می توان به راه حل هایی دست پیدا کرد که بتواند در آینده راه تأمین غذای جمعیت رو به رشد ایران را هموار نماید. این راه حل ها عبارتند از بهره گیری پایدار از منابع آب، خاک، فناوری‌های پیشرفته در استفاده از نهاده‌های تولید، افزایش بازده تولید در فتوسنتز از راه روش های زیست فناوری، کاهش تقاضا از راه کاهش اتلاف و هدر رفت تولیدهای کشاورزی، کاهش مصرف کالری و سهم غذاهایی که بر پایه گوشت قرمز تهیه می شود، کاهش تبدیل تولیدهای زراعی خوراکی یا علوفه ای دامی به سوخت زیستی، افزایش تولیدهای کشاورزی برای تأمین غذا، بومی سازی پایدار تولیدهای کشاورزی از راه ایجاد گیاهان چند ساله دانه ای، اهلی کردن گیاهان چند ساله، بهره گیری از روش های زیست فناوری برای تولید گیاهان زراعی و باغی مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده، بهره برداری مؤثر از ریزش های جوی در درختکاری دیم، مرتع و جنگل، بهره‌برداری مجدد از پساب تصفیه شده، شیرین کردن  آب شور دریا با روش‌های خورشیدی و غیرخورشیدی، کاهش مصرف آب از راه تولیدهای گلخانه‌ای، تولید گیاهان دارویی با مصرف آب کمتر، کشت گیاهان زراعی و علوفه‌ای جدید مناسب با آب شور دریا و بهره‌برداری از آب مجازی برای تولیدهای کشاورزی غیر راهبردی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Menu of Solutions to the Food Security Challenge in Iran

نویسنده [English]

  • A.R. Sepaskhah
Professor of Shiraz University
چکیده [English]

Due to shortage in the natural resources in Iran especially of water supply, it may be impossible to produce sufficient food for the growing population in the future while avoiding food imports. However, it is possible to find ways to mitigate food problem for the growing population. These solutions are sustainable uses of water and soil resources, use of advanced technology in agricultural inputs, increase in photosynthesis efficiency by use of biotechnology, decrease in loss of agricultural products, decrease in food calorie consumption and red meat based food, avoiding in conversion of feed and forage to biofuels, increase in agricultural products for food, intensification by breeding perennial grain crops, domestication of perennial plants, using biotechnology to produce crops and trees that are resistant to biotic and abiotic stresses, efficient uses of precipitation in rain-fed tree plantation, pasture and forest, use of treated wastewater, desalinization of saline and seawater by solar radiation and reverse osmosis, decrease in water use for crop production by greenhouse cropping , production of medical plants by lower water use, planting new crops and forage plants suitable for saline and seawater use and consideration of virtual water in import of  non-strategic agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desalinization
  • Food security
  • Growing population
  • Natural resources
  • Water supply
1- احمدوند، م. ر.  و ذ. نجف پور. 1389. بررسی سطح زیر کشت، تولید و سیاست های حمایتی گندم طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی. 17(54) :76-059
2- اردکانیان، ر. 1384. منابع تلفات آب در ایران، چالش ها و راهکارها.  مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش‌های پیشگیری از اتلاف منابع ملی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. تهران، خرداد 1384 . صفحه‌های 82-63 .
3- حیدری، ن.، ع. کشاورز، ح. دهقانی سانیچ. 1384. مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن خشکی و خشکسالی. مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. تهران . خرداد 1384 . صفحه های 116-103.
4- وبگاه وزرات جهاد کشاورزی (http://www.maj.ir) .1393. نشست وزیران جهاد کشاورزی، معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با رئیس جمهور در محل وزارتخانه  به منظور بررسی مسائل و نیازهای بخش کشاورزی -2-2- 1393.
5- علیزاده، ا. 1384 . تحلیلی بر تلفات و ضایعات آب در ایران. مجموعه مقالات دومین کنفرانس روش های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. تهران. صفحه های 101-83 .
6. Anonymous. 2009. Supercharging the rice engine: engineering C4 rice could lead to a second green revolution. CSA News (Crops, Soils, Agronomy). Amer. Soc. Agron. 54(5):4-6.
7. Chilton, M.D. 2014. Genetic engineering will drive food security. CSA (Crops, Soils, Agronomy) News Amer. Soc. Agron. 18-21.
8. Crews, T. Cox, T., Haan, L.D., Damaraju, S., Jackson, W., Nabukalu, P., Van Tassel, D., Wang, S. 2014. New roots for ecological   intensification. CSA (Crops, Soils, Agronomy) News. Amer. Soc. Agron. November 2014:16-17.
9. Hanson, C.  2014.  A menu of solution.  CSA (Crops, Soils, Agronomy) News. Amer. Soc. Agron. November 2014:14-17.
10. Long, S., Zhu, X.G. 2014. Photosynthesis: The final frontier. CSA (Crops, Soils, Agronomy) News.  Amer.   Soc. Agron. November 2014:12-13.
11. Schueller, J. 2014. A long way to go. CSA (Crops, Soils, Agronomy) News. Amer.   Soc. Agron. November 2014: 10-13.
12. Schwartz, J.O. 2014. Toward food security in 2050. CSA (Crops, Soils, Agronomy) News. Amer. Soc. Agron. November 2014:8-9.