کلیدواژه‌ها = حق حاکمیت غذایی
مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه