کلیدواژه‌ها = تغییرهای اقلیمی و رشد جمعیت
مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 195-208

مطهره محسن‌پور؛ سمیرا کهک؛ بهزاد قره‌یاضی