کلیدواژه‌ها = آموزش کشاورزی
راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 139-156

نعمت الله شیری؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ کیومرث زرافشانی