کلیدواژه‌ها = مقیاس حوضه آبریز
واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 131-148

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه