نویسنده = عبدالمجید مهدوی دامغانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی


2. کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی


3. فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی