کلیدواژه‌ها = ارزیابی مجله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-102

مرتضی خوشخوی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ مصطفی مبلی؛ عنایت‌‌الله تفضلی‌‌


2. ارزیابی کیفی مجله‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-198

عباس شریفی تهرانی