بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تبریز

5 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در یک طرح پژوهشی که در فرهنگستان علوم اجرا شد، 200 مجله علمی که در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در کشور منتشر می‌‌شوند،  از نظر کیفی ارزیابی شدند.  در این مقاله، بررسی 10 مجله علمی که در سال 1393 در رشته علوم باغبانی در ایران منتشر شده‌‌اند، گزارش می‌‌شود. در این پژوهش، 10 شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و 10 شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها در نظر گرفته شدند. سپس، با به کارگیری این شاخص‌‌های ارزیابی و استفاده از روش آماری، مجله‌‌ها رتبه‌‌بندی شدند. نتایج این بررسی نشان داد  که یکی از مجله‌‌های علوم باغبانی منتشر شده در ایران رتبه‌‌ بسیارخوب داشت، دو مجله خوب، چهار مجله  متوسط و سه مجله ضعیف بودند. همچنین؛ مجله‌‌ها از نظر پنج شاخص کیفی بررسی شدند که مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی4 و مجله علوم و فنون باغبانی ایران از نظر ارزش کاربردی؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی، مجله علوم و فنون باغبانی ایران و مجله خشکبارها5 از نظر ضرورت انتشار؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها از نظر به‌‌روز بودن موضوع مقاله؛ مجله   بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی از نظر بدیع بودن موضوع مقاله؛ مجله بین‌‌المللی علوم و فنون باغبانی و مجله خشکبارها  از نظر ارزش علمی-کاربردی مقاله برتر بودند. به طور کلی، پیشنهاد شده است که یک یا چند مجله با کیفیت و دارای نمایه‌‌های معتبر مانند   مجله‌‌هایی که توسط انجمن‌‌ها منتشر می‌‌شوند، اجازه انتشار یابند و از انتشار مجله‌‌های مشابه جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

1. بی‌‌نام. 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی. برگرفته از eval.journals.iau.ir
2.  بی‌‌نام. 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، کمیسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journals.msrt.ir
3. بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
4. شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
5. شریفی تهرانی، ع.  1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
6. یزدی صمدی، ب.، ح. امیری‌‌نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.