ارزیابی کیفی مجله‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهشی که توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم انجام گرفت، 200 مجله علمی در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ارزیابی و امتیاز­دهی شدند. درصد مجله­هایی که از نظر امتیاز کل در رتبه­های "بسیار خوب"، "خوب"، "متوسط"، "ضعیف" و"بسیار ضعیف" قرار گرفته بودند با استفاده از متداول­ترین روش آماری تعیین شد. نتایج کلی نشان داد که از این تعداد مجله 5­% بسیار خوب، 27­% خوب، 5/38­% متوسط، 22­% ضعیف و 5/7­% بسیار ضعیف بودند. افزون بر امتیاز کل، امتیاز مجله­ها در 5 شاخص مهم شامل "ارزش کاربردی"، "ضرورت انتشار"، "به روز بودن موضوع"، "بدیع بودن موضوع" و "ارزش علمی- کاربردی" مقاله‌ها جداگانه بررسی شدند. در این بررسی، مجله­هایی که امتیازشان مساوی یا بیشتر از میانگین یک انحراف معیار بود مجله­های برتر در نظر گرفته شدند. نتایج نشان دادند که از 200 مجله مورد بررسی 10% در "ارزش کاربردی مجله"، 5/16­% در "ضرورت انتشار مجله"، 15­% در "به روز بودن موضوع مقاله"، 5/15­% در "بدیع بودن موضوع مقاله" و 5/14­% در "ارزش علمی- کاربردی مقاله" برتر بوده­اند. همچنین درصد مجله­های برتر در یک تا پنج شاخص مهم در شاخه­های مختلف نیز محاسبه شد و معلوم شد از 200 مجله مورد بررسی 16­% دستکم در یک شاخص، 10­% در دو شاخص، 7­% در سه شاخص، 2­% در چهار شاخص و فقط 5/1­% در هر پنج شاخص برتر بوده و 5/63­% مجله­ها در هیچ یک از شاخص­های پنج­گانه برتری نداشتند. بدین ترتیب در تعیین مرتبه علمی- پژوهشی مجله‌ها می­توان افزون بر امتیاز کل که حاصل جمع امتیازهای شاخص­های کلی مجله و میانگین امتیازهای مقاله­ها است، امتیازهای پنج شاخص مهم را نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

1-   بی­نام. 1394. فهرست عنوان­های مجله­های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
2-   عباس شریفی تهرانی و همکاران، 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی «بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی» گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
3-   یزدی صمدی، ب.، ح. امیری­نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.