1. چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-94

محمد حجتی؛ محمد نوشاد


2. چالش‌های تولید محصول های زراعی در ایران و راه های مقابله با آن ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

بهمن یزدی صمدی