نویسنده = فریبرز عباسی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 178-189

بهجت تاج‌الدین؛ فریبرز عباسی؛ نادر حیدری


2. آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار