نویسنده = داور خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. چالش های فراروی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-164

داور خلیلی