کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

مصرف بی­رویه سوخت­های فسیلی موجب تغییر اقلیم وتغییر زیست­بومجهانی و در نتیجه گرم شدن کره زمین شده است. استفاده درست از منابع سوختی فسیلی و جایگزینی آنها بامنابع انرژی تجدید­پذیر،  به ویژهانرژی خورشید،می­تواند تاثیر شگرفی در کاهش آلودگی هوا و پایداری زیست­بوم در جهت کشاورزی پایدار داشته باشد. درمورداستفاده از انرژی خورشیدی، که در بسیاری از کشورها از جمله ایران برای تولید الکتریسته در شهر­ها و نقاط دور­دست مورد استقبال قرار گرفته است، در مدیریت بیماری­های گیاهی به ویژه در بیمارگرهای خاکزاد چندان توجه نشده است. در این مرور، در مورد اهمیت بهره­گیری از انرژی خورشیدی برای سالم­سازی خاک مزرعه و گلخانه­ها به منظور سرکوبی بیمارگرهای گیاهی، آفت­ها، و علف­های هرز توجه شده است. در ایران برای کاهش خسارت بیمارگرها و علف­های هرز در سیستم کشاورزی پایدار، تلفیق استفاده از انرژی خورشیدی با کشت متداول زیر پلاستیک بدون استفاده از مواد شیمیایی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

Anonymous, 2015. Renewable energy and agriculture: A natural fit. Retrieved from http://www.ucsusa.org./clean-energy/smartenergy-solution/inerease renewables/renauble-energy and html.
Anonymous. 2015. Renewable energy and agriculture: A natural fit. Union of Concerned Scientists, science for a healthy planet and safer world. Retrieved from http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewaables/reneable-energy-and.html
Anonymous. 2015. Electricity generation from wind power. Technology and                                                                                                                                                                                                                                           economies. Retrieved from http://www.mpoweruk.com/wind_power.htm
Anonymous. 2015. Wind energy-Introduction. Energypedia.info. Retrieved from https://energypedia.info/wiki/Wind_Energy_-_Introduction
Armitage, D., M. Marschke and R. Plummer. 2008. Adaptive co-management and the paradox of learning. Global Environmental Change 18:86-98.
Gamliel, A. and J. Katan. (Eds.) 2012. Soil Solarization, Theory and Practice. APS Press. 266 p.
Garret, K.A., S.P. Dendy, E.F. Frank, M.N. Rouse and S.E. Traress. 2006. Climate change effect on plant diseases: Genomic to ecosystems. Annu. Rev. Phytopathol. 44:309-489.
Kahrebaian, A. 2010. Renewable Energy in Islamic Republic of Iran. Energy Security Seminar. Salzburg, Austria.
Mahlman, D. 1997. Uncertainities in projection of human caused climate warming. Science 278:16-17.
Najafi, G., B. Ghobadian, R. Mamat, J. Yusaf and W.H. Azmi. 2015. Solar energy in Iran: Current state and outlooks. Renewable and Sustainable Energy Reviews 49:­931-942.
Pakniat, M. 2014. Effective control of citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) by individual canopy soil solarization of infected sweet orange trees. Iran. J. Plant Pathol. 50:­79-93.
Pimental, D. 2006. Impacts of organic farming with efficiency of energy use in agriculture. Cornell University Ithaca, USA.