نویسنده = رضوان محمدی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه‌ها در برخی از منطقه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-198

نعمت اله اعتمادی؛ رضوان محمدی نژاد؛ ابوذر شیخ علیان