اعضای شورای دبیران

 

   

مدیر مسئول

دکتر محمد شاهدی

عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

shahedimogmail.com

سردبیر

دکتر مرتضی خوشخوی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

mkhoshkhuiyahoo.com

اعضای شورای دبیران

دکتر حسن احمدی

مرتع و آبخیزداری عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران

ahmadikahrizak.com

دکتر کرامت‌‌اله ایزدپناه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

izadpanashirazu.ac.ir

دکتر مرتضی خوشخوی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

mkhoshkhuiyahoo.com

دکتر علیرضا سپاسخواه

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه شیراز

sepasshirazu.ac.ir

دکتر نصرالله سفیدبخت

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

nsefid2000yahoo.com

دکتر امین علیزاده

آبیاری عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehum.ac.ir

دکتر علیرضا کوچکی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه فردوسی مشهد

akoochum.ac.ir

دکتر بهمن یزدی صمدی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

bsamadiut.ac.ir

ویراستار فنی

دکتر علی پورخالویی

دکتر علی پورخالویی ویراستار فنی

alipourkhaloeeyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر علی اکبر نظری سامانی

عضو مدعو فرهنگستان علوم ج.ا. ایران و دانشیار دانشگاه تهران

aknazariut.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس ضحی مختارزاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

zoha.mokhtarzadehgmail.com