کلیدواژه‌ها = بادام
زوال بوم‌نظام جنگلی زاگرس: وضعیت خشکیدگی در گونه‌های مختلف درختی

دوره 8، شماره 2، آبان 1402، صفحه 171-186

10.22047/srjasnr.2023.181002

جبار ولی پور؛ محسن جوانمیری پور؛ عباسعلی زمانی


وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوه‌های ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-12

10.22047/srjasnr.2016.110525

مرتضی خوشخوی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت الله تفضلی؛ احمد خلیقی