کلیدواژه‌ها = تحلیل کشاورزی
بررسی وضعیت موجود تولیدهای کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ عباس شریفی تهرانی