کلیدواژه‌ها = حاکمیت غذایی
کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی