کلیدواژه‌ها = ویژگی‌‌های فناوری
عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیرفشار

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-238

عبدالله موموندی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا