کلیدواژه‌ها = ویرایش ژنگانی
مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 195-208

10.22047/srjasnr.2018.112926

مطهره محسن‌پور؛ سمیرا کهک؛ بهزاد قره‌یاضی