کلیدواژه‌ها = اعتباربخشی
رویکرد اعتباربخشی در مرکزهای پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 178-189

بهجت تاج‌الدین؛ فریبرز عباسی؛ نادر حیدری