نویسنده = �������� ������������ �������� ������
تنوع گونه‌ای جامعه درختان مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرود.

دوره 7، شماره 2، آبان 1401، صفحه 113-124

جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ سید یوسف عرفانی فرد