نویسنده = �������������� ���������������� ��������
بررسی تحلیلی وضعیت مکانیزاسیون تولیدات زراعی و باغی در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 51-62

سید سعید محتسبی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ علی محمد برقعی