نویسنده = �������� ���������� ����������
تاثیر عوامل بوم شناختی و غیر بوم شناختی بر توان تفرجی منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و پارک ملی بمو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-50

جهانگیر فقهی؛ مرتضی تاری پناه؛ مقداد جورغلامی