نویسنده = ������������������ ����������
تاثیر عوامل بوم شناختی و غیر بوم شناختی بر توان تفرجی منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و پارک ملی بمو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-50

جهانگیر فقهی؛ مرتضی تاری پناه؛ مقداد جورغلامی


بررسی اسنادی وضعیت جنگل و محیط زیست در ایران و نقش آن‌ها‌ در امنیت غذایی

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 157-170

محمود زبیری؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ نغمه مبرقعی؛ مقداد جورغلامی