نویسنده = ������������ �������������������� ����������
واکاوی مهارت مدیریت زمان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی.

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 171-184

لیدا شرفی؛ کیومرث زرافشانی؛ میلاد ژولیده؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی