نویسنده = ���������� ���������� ��������
اهمیت کنترل عامل‌های مؤثر در شرایط محیطی گلخانه‌های تجاری

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 123-138

قاسم زارعی؛ جلال جوادی مقدم؛ حمیده فریدی