نویسنده = ���������� ���������� ����������
نگرش همه ‏جانبه بر انتقال آب بین حوضه ‏ای

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 152-165

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد