نویسنده = حمید سیادت
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-64

غلامحسین حق‌‌نیا؛ علی ابطحی؛ حمید سیادت؛ فرهاد خرمالی؛ محمدرضا مصدقی