نویسنده = نگین سیف زاده سیف زاده
لیپیدهای بازساخته در صنعت غذا و تأثیرهای فراسودمندی آن‌‌ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 169-180

نگین سیف زاده سیف زاده؛ محمدعلی سحری