نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
بررسی فناوری های نوین بوم سازگار در کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

عباس شریفی تهرانی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی


بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی


کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی


فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی