نویسنده = ������������ ������ ��������
تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره‌‌وری اقتصادی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-62

قاسم زارعی؛ علی محمد جعفری