نویسنده = ���������� ���������� ������������������