نویسنده = ����������������������� ���������������� ������