نویسنده = �������������� ����������
نگرشی بر تعامل مکانیزاسیون کشاورزی و زیست‌بوم

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 163-174

مرتضی الماسی؛ نسیم حبیبی