نویسنده = �������������� �������� ��������
تحلیل مفهوم های برگشت پذیری، آسیب پذیری و نیرومندی بوم شناختی در مدیریت بوم‌نظام های مرتعی

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 133-148

عزت اله مرادی؛ غلامعلی حشمتی؛ امیر احمد دهقانی