1. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-56

منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی


2. کاربرد فناوری‌های آینده‌‌نگر در تأمین امنیت غذایی در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

بهمن یزدی صمدی


3. چالش‌های تولید محصول های زراعی در ایران و راه های مقابله با آن ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

بهمن یزدی صمدی