نویسنده = علیرضا سپاسخواه
کاهش تدریجی مصرف آب کشاورزی گامی مؤثر در سازگاری با کمبود آب در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 19-34

10.22047/srjasnr.2024.403085.1073

شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ شهره دیداری


واکاوی اسنادی فناوری‌های نوین آبیاری و آب کشاورزی در جهان و امکان بومی‌سازی آن‌ها در ایران.

دوره 7، شماره 2، آبان 1401، صفحه 139-158

10.22047/srjasnr.2022.158651

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصرف‌های آب کشاورزی در ایران: واکاوی وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالش ها.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-50

10.22047/srjasnr.2021.128740

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 239-250

10.22047/srjasnr.2019.113009

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 63-80

10.22047/srjasnr.2019.112970

علیرضا سپاسخواه


واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 131-148

10.22047/srjasnr.2017.110572

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه