1. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی


2. تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

صفحه 17-24

سید ناصر موسوی


3. بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

صفحه 25-40

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت


4. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک


5. تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره‌‌وری اقتصادی

صفحه 49-62

قاسم زارعی؛ علی محمد جعفری


6. مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه


7. چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایران

صفحه 81-94

محمد حجتی؛ محمد نوشاد


8. مدل راهبردهای ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال

صفحه 95-112

ایرج ملک محمدی