1. واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر منابع طبیعی ایران

صفحه 107-122

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


2. کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

صفحه 123-130

ضیاء الدین بنی هاشمی


3. واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

صفحه 131-148

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه


4. چالش‌های سازه‌ای گلخانه‌ها در ایران

صفحه 149-162

قاسم زارعی


5. نگرشی بر تعامل مکانیزاسیون کشاورزی و زیست‌بوم

صفحه 163-174

مرتضی الماسی؛ نسیم حبیبی


6. بررسی همانندی و ناهمانندی دیدگاه‌های دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی نظام مرتعداری ایران

صفحه 175-188

سیده زهره میردیلمی؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی؛ عزت‌اله مرادی


7. ارزیابی کیفی مجله‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

صفحه 189-198

عباس شریفی تهرانی