دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-186