واکاوی آخرین وضعیت آبزی پروری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران.

چکیده

تولید آبزیان در جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیش از انقلاب اسلامی با افزایش قابل توجهی از 72105 تن  در سال 1357 به 1282475 تن در سال 1398 رسیده است .ایران از  نظر آبزی­پروری در رتبه دوم کشورهای منطقه خاورمیانه و نوزدهم کشورهای جهان قرار گرفته است. همچنین تولیدهای آبزی­پروری از 4935 تن در سال 1357 به  338 هزار تن در سال 1391 و 526747 تن در سال 1398 رسیده است. کل تولیدهای آبزی­پروری 44%، تولید میگوی پرورشی 371% و پرورش ماهیان خاویاری 515% افزایش داشته­است.از­ سوی دیگر، به­ منظور تنوع بخشی به تولیدها مواد غذایی، قابلیت­های زیادی در بخش­های تأمین امنیت غذایی، افزایش تولید آبزی­پروری و ارزآوری برای کشور وجود دارد. در پنج سال اخیر بهترین عملکرد در رشد تولیدهای آبزی‌پروری را استان هرمزگان (در بین استان­های ساحلی) و استان کرمانشاه (در بین استان‌های غیرساحلی) داشته­اند. از سوی دیگر، در سال 1398 از نظر شاخص­های تولید، بهترین استان ساحلی و غیرساحلی کشور به ترتیب خوزستان و لرستان بوده ­است. در سال 1397 از نظر شاخص­های بهره­وری و اشتغال‌زایی، بهترین استان ساحلی سیستان و بلوچستان و بهترین استان غیرساحلی اصفهان بوده است. با توجه به رشد آبزی­پروری در جهان و جهت­گیری ایران برای توسعه آبزی­پروری، حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این بخش می­تواند  رشد بهتری ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

1- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1395. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
2- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1396. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
3- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1397. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
4- عبدالحی،  ح.، م. شکوری، ا. شیری، ن. کرمی‌راد، و. معدنی و م. نفری، 1398. گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزی پروری کشور.
5- عبدالحی، ح. و ن. کرمی‌راد. 1397.توسعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران. مجله ترویجی ماهیان خاویاری 44-32:(1)1.    
6- قربان زاده، ر. و  س. نظری،  1398. سالنامه آماری شیلات کشور.
7. Fisheries and aquaculture software. FishStatJ-Software for Fishery and Aquaculture Statistical Time Series. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 21 July 2016. [Cited 18 February 2020]. Retrieved from http://www.fao.org/fishery/
8. Harlioglu M.M, and A. Farhadi, 2017. Iranian Fisheries Status: An Update (2004-2014). Fish. Aqua. J. 8(1): 192. doi:10.4172/2150-3508.1000192.
9. Kalbassi, M.R., E. Abdollahzadeh and H. Hamid Salari-Joo. 2103. A Review on Aquaculture Development in Iran.  Ecopersia 1(2):159-178.