ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

3 استاد دانشگاه شیراز و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

5 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در طرح پژوهشی جامعی در فرهنگستان علوم، در 13 شاخه از علوم کشاورزی و منابع طبیعی 200 مجله منتشر شده در ایران از دیدگاه کیفی ارزیابی شدند. این مقاله که نشان‌‌دهنده بخشی از دستاوردهای آن طرح است به بررسی 10 مجله علمی-پژوهشی در زمینه علوم خاک می‌‌پردازد که در سال 1393 انتشار یافته‌‌اند. در این پژوهش، ده نمایه برای ارزیابی شکلی- ساختاری و پنج نمایه برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها به کار گرفته شده‌‌اند. با استفاده از روش‌‌های آماری متداول، کیفیت مجله‌‌ها رتبه‌‌بندی شدند. نتیجه کلی این بررسی نشان داد که هیچ یک از این مجله‌‌ها در رتبه بسیار خوب قرار ندارد. دو مجله امتیاز خوب، 5 مجله امتیاز متوسط، 2 مجله امتیاز ضعیف و 1 مجله امتیاز بسیار ضعیف به ‌‌دست آوردند. در این راستا، مجله زیست‌شناسی خاک از نظر ارزش کاربردی، به ‌‌روز بودن و بدیع بودن موضوع مقاله‌‌ها و ضرورت انتشار رتبه برتر را داشت. مجله‌‌های پژوهش‌‌های حفاظت آب و خاک و مدیریت خاک و تولید پایدار از نظر ضرورت انتشار برتر شناخته شدند. از دیدگاه ارزش علمی-کاربردی مقاله ها، هیچ یک از مجله‌‌های مورد ارزیابی، برتری نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها

1- ارشاد، ج.، س.م. اشکان، ک. ایزدپناه، ض. بنی‌هاشمی، ع. شریفی تهرانی، س. محرمی‌پور و ق. نوری قنبلانی. 1397. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 50-43:(1)3.
2- بذرافشان، ج.، ع. خلیلی، ش. زندپارسا، ع. سپاسخواه، ا. علیزاده و ج. فرهودی. 1398. وضعیت کیفی مجله‌‌ های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری). مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی                250-239:(2)4.
3-  بی‌‌نام. 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی. برگرفته از eval.journals.iau.ir.
4- بی‌‌نام. 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی امور پژوهشی، کمسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journal.msrt.ir.
5- بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journal.msrt.ir.
6- خوشخوی، م. م.، عزیزی، ک. وحدتی، و. گریگوریان، م. مبلی و ع. تفضلی. 1397. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران. مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 102-97:(1)3.
7- سفیدبخت، ن.، ع. نیکخواه، ر. واعظ‌ترشیزی، م.ج. ضمیری، م. زاغری و م. مرادی شهربابک. 1398. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی . مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 48-41:(1)4.
8- شریفی تهرانی، ع. 1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
9- شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی "بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی" گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
10- یزدی صمدی، ب.، ح. امیری نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.