ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

2 استاد دانشگاه صنعتی تهران و عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

3 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

5 استاد دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

6 استاد دانشگاه تبریز و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

7 استاد دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

چکیده

طرح پژوهشی ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی مرتبط با رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران در سال 1395در گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم روی 200 عنوان مجله علمی-پژوهشی منتشر شده در سال 1393 در 13 شاخه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور اجرا گردید. اطلاعات به دست آمده نشان داد که 40 عنوان مجله در موضوع‌‌های مختلف علوم زراعی و اصلاح نباتات (بوم‌شناسی 10 مورد، ژنتیک و زیست‌فناوری 8 مورد، زراعت و اصلاح نباتات 22 مورد) وجود دارد، که 35 عنوان به زبان فارسی و 5 عنوان به زبان انگلیسی بود. دراین مجموعه 286 مقاله مربوط به رشته‌‌های زراعت و اصلاع نباتات بود که به طور تصادفی انتخاب و براساس ده شاخص برای ارزیابی شکلی-ساختاری و پنج شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله، توسط 2 تا 4 نفر عضو شاخه زراعت و اصلاح نباتات فرهنگستان علوم ارزیابی و امتیازدهی شدند. درصد مجله‌‌هایی که از نظر امتیاز کل در رتبه‌‌های بسیارخوب، خوب، متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفته بودند با استفاده از متداول‌‌ترین روش آماری تعیین شد. نتایج کلی نشان داد که از تعداد 40 عنوان مجله 2 مجله (5%) بسیار خوب، 11 مجله (5/27‌‌%) خوب، 16 مجله (40‌%) متوسط، 10 مجله (25‌%) ضعیف و 1 مجله     (5/%2‌‌) بسیارضعیف بودند. تعداد مجله‌ها از نظر پنج شاخص مهم کیفی، شامل: ارزش کاربردی (3 مجله)، ضرورت انتشار (7 مجله)، به روز بودن موضوع مقاله (6 مجله)، بدیع بودن موضوع مقاله (8 مجله) و ارزش علمی- کاربردی (6 مجله) مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این میان، مجله ژنتیک نوین در هر پنج شاخص و مجله‌‌های به زراعی نهال و بذر و Journal of Plant Physiology and Breeding در سه شاخص برتر تشخیص داده شدند. تعداد 22 مجله در هیچ یک از شاخص ها امتیاز لازم را کسب نکردند.

کلیدواژه‌ها

1- ارشاد، ج.، س.م. اشکان، ک. ایزدپناه، ض. بنی‌هاشمی، ع. شریفی تهرانی، س. محرمی‌پور و ق. نوری قنبلانی. 1397. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی. مجله پژوهش‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 50-43:(1)3.
2- بذرافشان، ج.، ع. خلیلی، ش. زندپارسا، ع. سپاسخواه، ا. علیزاده و ج. فرهودی. 1398. وضعیت کیفی مجله‌‌ های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری). مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 250-239:(2)4.
3- بی نام 1394. عنوان مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم وتحقیقات و فناوری در سال 1393 برگرفته از           http://Journals .msrt.ir
4- خوشخوی، م. م.، عزیزی، ک. وحدتی، و. گریگوریان، م. مبلی و ع. تفضلی. 1397. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران. مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 102-97:(1)3.
5- سفیدبخت، ن.، ع. نیکخواه، ر. واعظ‌ترشیزی، م.ج. ضمیری، م. زاغری و م. مرادی شهربابک. 1398. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی . مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 48 -41:(1)4.
6- شریفی تهرانی، ع. 1396. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189:(2)2.
7- شریفی تهرانی. ع و همکاران. 1397. فشرده گزارش پایانی طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 57 صفحه.
8- یزدی صمدی. ب، امیری نوغان. ح و پیغمبری. س.ع. 1396. آمار و احتمالات کاربردی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران 543 صفحه.